โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2017

โครงการพลับพลาบาเบอร์

รูปภาพ
  วันที่ 13 - 14 มิ.ย.60 เวลา 08.00 - 16.00 น. บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด (ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LOLANE) ได้เข้ามาเป็นวิทยากรอบรมช่างตัดผมให้แก่ประชาชนในชุมชน ภายในพื้นที่ สน.พลับพลาไชย 1 ตามโครงการ พลับพลาบาร์เบอร์ สวัสดิการร้านตัดผมโดยตำรวจ เพื่อตำรวจและครอบครัว ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 3 สน.พลับพลาไชย 1 ในเบื้องต้น จะมีครูสอนตัดผมมืออาชีพ มาสอนวิชาชีพตัดผมให้กับประชาชนในชุมชน ที่สนใจในการฝึกอาชีพตัดผม และนำเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ สน.พลับพลาไชย 1 มาเป็นแบบในทำการฝึกสอนวิชาชีพตัดผม โครงการดังกล่าว มีคุณค่า และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งต่อตัวผู้เข้ารับการเรียน และผู้ใช้บริการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดูแลตนเองและครอบครัว รวมทั้งเด็กนักเรียน ในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง เพื่อที่สามารถนำวิชาชีพตัดผม ไปประกอบอาชีพในชุมชน จนสามารถเลี้ยงชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ อันถือเป็นการดำเนินโครงการได้อย่างยั่งยืน ในการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณ คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย, คุณดุจษะนันท์ จักเดชไชย, คุณนภดล นพเกล้าเกศกุล คณะ กต.ตร.ฯ และที่ปรึกษาฯ ที่ได