โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2010

พันธสัญญาการบริการ

รูปภาพ

แนะนำข้อมูล

ก. การแจ้งเหตุ การแจ้งข่าวอาชญากรรม ประชาชนสามารถให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ด้วยการช่วยกันเป็นหูเป็น ตาสอดส่องพบเห็นเหตุร้ายหรือพฤติกรรมมีพิรุธน่าสงสัย เข้าข่ายอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ เช่น ลักทรัพย์ ปล้นชิงทรัพย์ ฯลฯ ตลอดจนอุบัติเหตุร้ายแรงที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลักสำคัญในการ คลายทุกข์ร้อนของประชาชน สายด่วน โทร. 02-2257433 วิธีการแจ้งข่าวอาชญากรรม สามารถกระทำได้ ดังนี้ 1.พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองในท้องที่ที่เกิดเหตุ 2.แจ้งเหตุทางโทรศัพท์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ •โทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉินโดยตรงของทางราชการ เช่น เหตุด่วนเหตุร้าย โทรแจ้ง 191 •โทรศัพท์แจ้งเหตุในรายการวิทยุต่าง ๆ ที่สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันท่วงที 3. แจ้งเหตุทางจดหมายไปยังสถานีตำรวจในท้องที่ ข้อควรทราบในการแจ้งข่าวอาชญากรรมทางโทรศัพท์ เมื่อพบเห็นเหตุร้าย อย่ามัวแต่ตกใจ ควรระงับสติอารมณ์แล้วแจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทันที พยายามจดจำข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของเหตุการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการมากที่สุด คือ 1. เหตุร

นโยบายและแผนงาน

รูปภาพ
มุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวนโยบายของ ผบ.ตร. 

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)

รูปภาพ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1 พ.ต.อ.วิชิต        ถิรขจรวงศ์       ผกก. พ.ต.ท.สมพงษ์    ธุลารัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.สมชาย    แจ้งธรรมมา รอง ผกก.จร. พ.ต.ท.ปริญญา   เอี่ยมกมล รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.พลจักร    บุนนาค รอง ผกก.สส. พ.ต.ต .ชาติธนู  นวลพรม        สวป. พ.ต.ท.ธนสิทธิ์   ศรีอรุณ เลขา กต.ตร. นาย เปี่ยมเดช ปินโฑละ  ประธาน กต.ตร. นาง เรืองกิจ  จึงทวีศิลป์ คณะ กต.ตร. นาย ชูศักดิ์   ภาณุฐานพานิช คณะ กต.ตร. นาย วิโรจ    วงศ์ปัญญาชน คณะ กต.ตร. นาย นภดล   นพเกล้าเกศกุล คณะ กต.ตร. นาย อัษฎายุทธ  คุณวิเศษพงษ์ คณะ กต.ตร. นาง กัญฐรัตน์  ครุธแก้ว  คณะ กต.ตร. นาย วันชิด        ศิรสีห์ คณะ กต.ตร. นางสาว เรไร      เอกวิริยะกิจ คณะ กต.ตร. นางสาว วิมลนาถ   บัวแก้ว คณะ กต.ตร. นาย ชูชาติ เก้ากิตติ์ คณะ กต

ค่านิยมและยุทธศาสตร์

ค่านิยม     “ โรงพักแห่งความสุข”  ตำรวจและประชาชนมีความสุขร่วมกัน ยุทธศาสตร์ (strategy) 1.ยุทธศาตร์ภารกิจรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง - ภารกิจการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ - ภารกิจการรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสำคัญ 2. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ชุมชน - สร้างพลังแผ่นดินพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน - ส่งเสริมบทบาท กต.ตร. - สร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม - จัดระเบียบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารอย่างมีระบบ - พัฒนาระบบสายตรวจเดินเท้าและเข้าถึงประชาชนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (Stop Walk and Talk) - จัดหาวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะสมัยใหม่ - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครภาคประชาชน - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ - ตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ - สืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ตามนโนบายและคำสั่งอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3. ยุทธศาสตร์การอำนวยความ

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision) " สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย1 เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ปกป้องเทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ บริการประชาชนด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน " พันธกิจ (Mission) 1. ถวายอารักขารักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ 2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมีภาคเอกชน ชุมชม อาสาสมัครเข้ามามีส่่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 3. จัดระเบียบสังคม ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้ สังคม ปลอดจาก อบายมุข ยาเสพติด สิ่งเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย โดย มุ่งหวังให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุข 4. พัฒนาสถานีตำรวจให้มีความพร้อมในการให้บริการและเป็นที่พึ่งของประชาชน 5. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักนิติธรรม ความเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 6. เสริมสร้างการทำงานแบบมืออาชีพให้กับข้าราชการตำรวจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม 7. เตรียมความพร้อมบุคลากรและหน่วยงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 8. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ให้มีความพ

ประวัติความเป็นมา

รูปภาพ
  ประวัติการจัดตั้งสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 เดิมมีชื่อเรียกเมื่อสมัยก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2470 ว่า "สถานีตำรวจนครบาลป้อมปราบ" มีที่ทำการตั้งอยู่ที่บริเวณสามแยกเจริญกรุง ซึ่ง ปัจจุบันเป็นที่ทำการของธนาคารเอเชีย จำกัด สาขาสามแยก ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ที่ทำการ สน. ป้อมปราบ ถูกเพลิงไหม้เสียหาย จึงต้องย้ายไปที่ที่ทำการชั่วคราวที่กองดับเพลิง หลัง สน. สามแยก ในปีเดียวกันนั้นเอง (พ.ศ. 2482) พระอนุวัตรราชนิยม (ยี่โกฮง) ได้บริจาคที่ดินส่วนตัว จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา ให้เป็นที่ราชพัสดุ ใช้เป็นที่ก่อสร้างที่ทำการใหม่ของ สน.ป้อมปราบ การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2484 ซึ่งขณะนั้น มี พ.ต.อ. หลวงอดุล เดชจรัส เป็นอธิบดีกรมตำรวจ ในเวลาต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับชื่อของ สน.ป้อมปราบและงานที่ เกี่ยวข้อง หลายครั้งด้วยกัน คือ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2484 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ยุบ สน. ป้อมปราบ สน. สามแยก และ สน. สามยอด แล้วให้รวมทั้ง 3 สน. ฯ เข้าด้วยกัน มีชื่อเรียกว่า "สถานีตำรวจนครบาลกลาง" แบ่งออกเป็น 3 แผนก ในปี พ.ศ. 2488

ติดต่อ สน.พลับพลาไชย 1

รูปภาพ
สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 เลขที่ 447 ถนนพลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร : 0-2226-2144 แฟกซ์ : 0-2225-7433 อีเมล์ : plubpla1@gmail.com เว็บไซต์ : plubpla1.blogspot.com เฟซบุ๊ก:   www.facebook.com/plubpla1 สายด่วน โทร. 0-2221-1835

งานบริการประชาชน

รูปภาพ
แผนที่และเส้นทาง สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว แนะนำข้อมูล พันธสัญญาการบริการ

เกี่ยวกับ สน.พลับพลาไชย 1

รูปภาพ
ประวัติความเป็นมา เขตพื้นที่รับผิดชอบ แนะนำสถานที่ในเขตรับผิดชอบ วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างการบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาใน สน. รายนามอดีตผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 ค่านิยมและยุทธศาสตร์ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม (กต.ตร.) นโยบายและแผนงาน การปฏิบัติหน้าที่ 5 ด้าน ติดต่อ สน.พลับพลาไชย 1

ตลาดคลองถม

รูปภาพ
  ตลาดคลองถม ถ้าจะบอกว่าแหล่งหาซื้อของเก่า ของมือสอง ราคาถูกที่ใหญ่ที่สุด และน่าเดินดูที่สุดขกรุงเทพมหานครคือ ย่านคลองถม เห็นทีจะไม่ผิด ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันเสาร์ เวลาหลัง 17.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นเวลาเริ่มของ "ตลาดไฟฉาย" ซึ่งจะตั้งของขายกันจนถึงวันอาทิตย์ สำหรับบางคนที่ไม่ชอบเดินถือไฟฉายหาของ หรือไม่สนุกกับการต้องเบียดเสียดผู้คนเดินดูของเวลากลางคืนมืดๆ ก็ขอแนะนำให้เปลี่ยนจากการช็อปค่ำคืนวันเสาร์มาเป็นช่วงเช้าวันอาทิตย์ ณ ที่นี่ ตลาดคลองถมวันอาทิตย์ ตลาดคลองถมวัน อาทิตย์ ครอบคลุมบริเวณตั้งแต่ ถนนหลวง ถนนวรจักร ถนนเจริญกรุง ถนนเสือป่า ตามซอกซอยแถวนั้น จะเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าที่เอาของมาวางขายกันเต็มไปหมด เนื่องจากวันอาทิตย์เป็นวันที่บริษัทห้างร้านแถวๆ นั้นหยุดจึงสามารถตั้งแผงหน้าร้านได้ สินค้าที่มีขาย เรียกได้ว่าหลากหลายวาไรตี้มีทุกอย่าง เช่น เครื่องมือช่าง, อะไหล่รถยนต์, อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, หนังวีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดี, เสื้อผ้า, รองเท้าเก่า-ใหม่, ของเล่นเด็ก, ของสะสม, แสตมป์, ธนบัตรเก่า, นาฬิกา, อุปกรณ์เครื่องครัว, ของเลหลังค้างสต็อค และอื่น

พื้นที่รับผิดชอบ

รูปภาพ
พื้นที่รับผิดชอบ 2.58 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งสิ้น 32,971 คน ประชากรแฝง 115,000 คน แผนผังพื้นที่จำลอง สน.พลับ พลาไชย 1   (โต๊ะทราย)

โครงการของ สน.พลับพลาไชย 1

รูปภาพ
สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 ได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบความคิด คือ ต้องการให้เป็น “ โรงพักแห่งความสุข (HAPPY STATION)” ซึ่งประกอบไปด้วย  ตำรวจมีความสุข (Happy police) 1. มีร่างกายแข็งแรง (Happy BODY) - โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บนดาดฟ้าชั้น 4 เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย การฝึกและพักผ่อน ( 15 มี.ค.52 – 31 มี.ค. 52) - โครงการปรับปรุงห้องออกกำลังกายใหม่ (15 ก.พ.52 – 4 มี.ค.52) - โครงการจัดตั้งทีมฟุตบอล พลับพลาซ็อคเกอร์ (Plubpla Soccor Team เริ่ม 3 มี.ค.52) 2. มีจิตใจเอื้ออาทร (Happy Heart) - ทำความดีถวายในหลวงตามโครงการบ้านสวยด้วยมือเรา (4 ธ.ค. 51) - ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของ บก.น.6 (13 ธ.ค.51) - โครงการทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ พระ 1,000 รูป(27 ธ.ค. 51) - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี - ร่วมกันบริจาคโลหิต ตามโครงการร่วมใจบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อ 26 ก.ค.55 3. มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี(Happy