กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 1

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ๒๕๖๓
------------------------------------------------
สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๑

                   

นายเปี่ยมเดช    ปินโฑละ  ประธาน คณะ กต.ตร.
นายวิโรจ        วงศ์ปัญญาชน คณะ กต.ตร.
นายนภดล       นพเกล้าเกศกุล คณะ กต.ตร.
นายเรืองกิจ      จึงทวีศิลป์ คณะ กต.ตร.
นายชูศักดิ์       ภาณุฐานพานิช คณะ กต.ตร.
นางกัญฐรัตน์    ครุธแก้ว  คณะ กต.ตร.
นายวันชิด       ศิรสีห์ คณะ กต.ตร.
นางสาวเรไร     เอกวิริยะกิจ คณะ กต.ตร.
นายยุทธนา      ป่าไม้ คณะ กต.ตร.
๑๐ นางสาววิมลนาถ  บัวแก้ว คณะ กต.ตร.
๑๑ นายชูชาติ        เก้ากิตติ์ คณะ กต.ตร.
๑๒ นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ คณะ กต.ตร.
๑๓ นายอานนท์     สุขสัตยานนท์ ประธาน ที่ปรึกษา กต.ตร.
๑๔ นายกิตติพงษ์    เตรัตนชัย ที่ปรึกษา กต.ตร.
๑๕ นายฉัตรชัย      คุณวิเศษพงษ์ ที่ปรึกษา กต.ตร.
๑๖ นายธีรศักดิ์      ทัศนานุกุลกิจ ที่ปรึกษา กต.ตร.
๑๗ นายประโยชน์   ชัยวิริยานนท์ ที่ปรึกษา กต.ตร.
๑๘ นายชัยวัฒน์     เหล่าวิเศษศรี ที่ปรึกษา กต.ตร.
๑๙ นายสุรเดช       กรกิตติชัย ที่ปรึกษา กต.ตร.
๒๐ นางดุจษะนันทน์   จักเดชไชย ที่ปรึกษา กต.ตร.
๒๑ นางอโนมา       ภาณุวงศ์เมธี ที่ปรึกษา กต.ตร.
๒๒ นายกรวัฒน์     วิเศษสินธุ์ ที่ปรึกษา กต.ตร.
๒๓ นายปัญญา      สุทธิกูล ที่ปรึกษา กต.ตร.
๒๔ นายสุรพงษ์      สุริไกรทอง ที่ปรึกษา กต.ตร.
๒๕ พ.ต.อ.สุวโรจน์   โชติกาญจนรัศมิ์ ผกก.สน.พลับพลาไชย 1
๒๖ พ.ต.ท.ทัศพล   สุขไพบูลย์ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 1
๒๗ พ.ต.ท.สมพงษ์  ธุลารัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน)(หัวหน้างาน)สน.พลับพลาไชย 1
๒๘ พ.ต.ท.อลงกรณ์   คลังเงิน รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 1
๒๙ พ.ต.ท.ยุทธพงษ์   ผดุงรัตน์ รอง ผกก.จร.สน.พลับพลาไชย 1
๓๐ พ.ต.ต.สุริยา      ศรีเมือง สวป.สน.พลับพลาไชย 1
๓๑ พ.ต.ต.สมาน     บ่อชล สว.อก.สน.พลับพลาไชย 1
๓๒ ร.ต.อ.จักรพงษ์  นวลปาน รอง สวป.สน.พลับพลาไชย ๑
๓๓ ด.ต.มงคล        วิเทหะ กต.ตร.ชั้นประทวน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ติดต่อ สน.พลับพลาไชย 1

ประวัติ พ.ต.อ.ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ

แนะนำข้อมูล