วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision)

" สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย1 เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ปกป้องเทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ บริการประชาชนด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน "

พันธกิจ (Mission)

1. ถวายอารักขารักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์

2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมีภาคเอกชน ชุมชม อาสาสมัครเข้ามามีส่่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

3. จัดระเบียบสังคม ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้ สังคม ปลอดจาก อบายมุข ยาเสพติด สิ่งเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย โดย มุ่งหวังให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุข

4. พัฒนาสถานีตำรวจให้มีความพร้อมในการให้บริการและเป็นที่พึ่งของประชาชน

5. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักนิติธรรม ความเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม

6. เสริมสร้างการทำงานแบบมืออาชีพให้กับข้าราชการตำรวจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม

7. เตรียมความพร้อมบุคลากรและหน่วยงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

8. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและบูรณาการการทำงานทุกมิติ โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติ

9. การทำงานเป็นทีม ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด่านสวัสดิการและครอบครัว

10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดหลักปฏิบัติตามปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ติดต่อ สน.พลับพลาไชย 1

ประวัติ พ.ต.อ.ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ

แนะนำข้อมูล