ค่านิยมและยุทธศาสตร์

ค่านิยม    

“ โรงพักแห่งความสุข”  ตำรวจและประชาชนมีความสุขร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ (strategy)

1.ยุทธศาตร์ภารกิจรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง
- ภารกิจการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์
- ภารกิจการรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสำคัญ

2. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ชุมชน
- สร้างพลังแผ่นดินพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน
- ส่งเสริมบทบาท กต.ตร.
- สร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
- จัดระเบียบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารอย่างมีระบบ
- พัฒนาระบบสายตรวจเดินเท้าและเข้าถึงประชาชนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (Stop Walk and Talk)
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะสมัยใหม่
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครภาคประชาชน
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
- ตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่
- สืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ตามนโนบายและคำสั่งอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

3. ยุทธศาสตร์การอำนวยความยุติธรรมและกฎหมาย
- พัฒนาบริหารและจัดการงานสอบสวนด้านเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่
- พัฒนาคุณภาพงานสอบสวนให้สอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง เป็นธรรม
- สร้างทีมงานสอบสวนอย่างมืออาชีพ
- ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม

4. ยุทธศาสตร์การควบคุมจัดการและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับจราจร
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของตำรวจจราจร
- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมสั่งการและจัดการจราจร
- การป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถในทางสาธารณะ
- ให้ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจราจร
- ลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยในผู้ใช้รถใช้ถนน
- จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยการจราจรหน้าสถานศึกษา
- ฝึกอบรมอาสาจราจร

5. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการที่ดี
- ปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
- ให้บริการประชาชนได้ทั่วถึงทันต่อสถานการณ์และเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (ONE STOP SERVICE)
- พัฒนาระบบแจ้งเหตุและระบบจัดการเหตุ
- สร้างจิตสำนึกในการบริการ (SERVICE MIND)
- พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและวิธีการจัดการแก้ไข
- บริหารด้วยความเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
- พัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการบริการประชาชน อย่างมีคุณภาพ
- พัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรด้านสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
- ปรับปรุงพัฒนา website ของหน่วยงานให้ทันสมัยและเอื้อประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ อย่างเต็มที่
- มาตรการประหยัดและลดรายจ่ายทุกด้าน
- จัดระเบียบสังคม

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ติดต่อ สน.พลับพลาไชย 1

ประวัติ พ.ต.อ.ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ

แนะนำข้อมูล