รายนามอดีตผู้บังคับบัญชาที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1

ตำแหน่งสารวัตรใหญ่

1. พ.ต.ต.ชิต รัตนพล                      ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ม.ค.2496 ถึง 15 เม.ย.2497

2. พ.ต.ต.สรศักดิ์ วณีสอน               ดำรงตำแหน่งเมื่อ 23 เม.ย.2497 ถึง 7 เม.ย.2499

3. พ.ต.ต.จรัส เพ็งเจริญ                  ดำรงตำแหน่งเมื่อ 9 เม.ย.2499 ถึง 9 ก.พ.2502

4. พ.ต.ต.อัมพร ผาสุข                     ดำรงตำแหน่งเมื่อ 10 ก.พ.2502 ถึง 20 ส.ค.2505

5. พ.ต.ต.วิเชียร วัฒนกุล                 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 21 ส.ค.2505 ถึง 29 ต.ค.2507

6. พ.ต.ท.ชาญชัย เข็มทอง             ดำรงตำแหน่งเมื่อ 30 ต.ค.2507 ถึง 22 ก.พ.2508

7. พ.ต.ท.จำนงค์ ธรรมเจริญ           ดำรงตำแหน่งเมื่อ 23 ก.พ.2508 ถึง 10 มิ.ย.2512

8. พ.ต.ท.วิเชียร แก้วเกตุ                ดำรงตำแหน่งเมื่อ 11 มิ.ย.2512 ถึง 8 มิ.ย.2513

9. พ.ต.ท.เพิ่มศักดิ์ ยุทธภัณฑ์บริภาร ดำรงตำแหน่งเมื่อ 9 มิ.ย.2513 ถึง 31 ม.ค.2515

10. พ.ต.ท.ดำรัส กฤษณามระ          ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ก.พ.2515 ถึง 5 ก.ค.2516

11. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ประภาวัต     ดำรงตำแหน่งเมื่อ 6 ก.ค.2516 ถึง 8 เม.ย.2518

12. พ.ต.ท.นิตย์ ยุ่นฉลาด                ดำรงตำแหน่งเมื่อ 9 เม.ย.2518 ถึง 25 พ.ย.2518

13. พ.ต.ท.มหิทธิ์ จันทร์ฉายะ         ดำรงตำแหน่งเมื่อ 26 พ.ย.2518 ถึง 6 พ.ค.2522

14. พ.ต.ท.วรวิทย์ วัจนะพุกกะ        ดำรงตำแหน่งเมื่อ 7 พ.ค.2522 ถึง 5 พ.ค.2523

15. พ.ต.ท.เอนก แสงฉาย               ดำรงตำแหน่งเมื่อ 6 พ.ค.2523 ถึง 15 ต.ค.2527

16. พ.ต.ท.วิวัฒน์ วัฒนายากร         ดำรงตำแหน่งเมื่อ 16 ต.ค.2527 ถึง 2 ต.ค.2530

17. พ.ต.ท.ศุภชัย มนตรีวัต              ดำรงตำแหน่งเมื่อ 3 ต.ค.2530 ถึง 1 ธ.ค.2532

18. พ.ต.ท.เรวัติ ตันนานนท์             ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ธ.ค.2532 ถึง 10 ม.ค.2534

19. พ.ต.ท.สุจินต์ ลีลหานนท์           ดำรงตำแหน่งเมื่อ 11 ม.ค.2534 ถึง 23 ม.ค.2537

ตำแหน่งผู้กำกับการ  

1. พ.ต.อ.พนม เข็มทอง                   ดำรงตำแหน่งเมื่อ 23 ม.ค.2537 ถึง 15 ต.ค.2538

2. พ.ต.อ.ศุภชาญ มนูธรรม              ดำรงตำแหน่งเมื่อ 16 ต.ค.2538 ถึง 17 ก.ค.2540

3. พ.ต.อ.มงคล หรุ่นเริงใจ               ดำรงตำแหน่งเมื่อ 18 ก.ค.2540 ถึง 9 พ.ย.2543

4. พ.ต.อ.พิทยา ศิริรักษ์                   ดำรงตำแหน่งเมื่อ 10 พ.ย.2543 ถึง 15 พ.ย.2544

5. พ.ต.อ.ปรีชา เจริญสหายานนท์    ดำรงตำแหน่งเมื่อ 16 พ.ย.2544 ถึง 17 ธ.ค.2546

6. พ.ต.อ.กมลสันต์ กลั่นบุศย์            ดำรงตำแหน่งเมื่อ 18 ธ.ค.2546 ถึง 1 ต.ค.2547

7. พ.ต.อ.สนั่น อิ่มใจ                         ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2 ต.ค.2547 ถึง 31 ต.ค.2548

8. พ.ต.อ.วีรวิทย์ จันทร์จำเริญ          ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 พ.ย.2548 ถึง 21 มิ.ย.2550

9. พ.ต.อ.สังวาลย์ ฤกษ์ศรีลักษณ์     ดำรงตำแหน่งเมื่อ 22 มิ.ย.2550 ถึง 19 พ.ย.2551

10. พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ    ดำรงตำแหน่งเมื่อ 20 พ.ย.2551 ถึง 5 ธ.ค.2555

11. พ.ต.อ.ชาญศิริ สุขรวย                ดำรงตำแหน่งเมื่อ 6 ธ.ค.2555 ถึง 4 ก.พ.2557

12. พ.ต.อ.มนตรี เทศขัน                  ดำรงตำแหน่งเมื่อ 5 ก.พ.2557 ถึง 14 ม.ค.2558

13. พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท           ดำรงตำแหน่งเมื่อ 15 ม.ค.2558 ถึง ปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น