พื้นที่รับผิดชอบ

1 ม.ค. 2553
พื้นที่รับผิดชอบ 2.58 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งสิ้น 44,498 คน
ประชากรแฝง 115,000 คน