คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)

2 ม.ค. 2553
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1

1. นาย อานนท์ สุขสัตยานนท์ ประธานกรรมการ

2. พ.ต.อ.ชาญศิริ สุขรวย           ผกก.ฯ / กรรมการ

3. พ.ต.ท.อัครินทร์ กาสา              รอง ผกก.ปป.ฯ / กรรมการ

4. พ.ต.ท.ทินกร สมวันดี              รอง ผกก.สส.ฯ / กรรมการ

5. พ.ต.ท.ธัชพงศ์ สารวนางกูร      รอง ผกก.จร.ฯ / กรรมการ

6. นาย ธีรวัฒน์ ประจักษ์              รอง ผอ.รร.เทพศิรินทร์ / กรรมการ

7. นาง สุกัญญา อรรถบวรพิศาล รอง ผอ.รพ.กลาง / กรรมการ

8. นาย วันชัย ยงวณิชย์               กรรมการ

9.นาย สมาน เจนจิตรานันท์ กรรมการ

10.นาย สุเมธ บุญบรรดารสุข กรรมการ

11.นางสาวอโนมา ภานุวงศ์เมธี กรรมการ

12.นาย ธีรศักดิ์ ทัศนานุกุลกิจ กรรมการ

13.นาย อานนท์ สุขสัตยานนท์ กรรมการ

14.นาย เรืองกิจ จึงทวีศิลป์ กรรมการ

15.นาย เปี่ยมเดช ปิณโฑละ กรรมการ

16.นางดุจษะนันท์ จักรเดชไชย     กรรมการ

17. พ.ต.ต.จักรพันธ์ สิทธิไพศาลกุล สว.ธร.ฯ/เลขานุการ

18. พ.ต.ท.พิพัฒน์ บุญพิทักษ์ สวป.ฯ/ผู้ช่วยเลขานุการ

19. ร.ต.ท.สุรศักดิ์ นิตย์สง่า รอง สวป.ฯ /ผู้ช่วยเลขานุการ