คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1

พ.ต.อ.เกียรติณรงค์   เฉลิมสุข     
ผกก.
พ.ต.ท.อนุชาติ     วิภาดาพิสุทธิ์
รอง ผกก.(สอบสวน)
พ.ต.ท.อุดมศักดิ์    จิตตธรรม
รอง ผกก.จร.
พ.ต.ท.พงศ์ธร   พงศ์รัชนันทน์
รอง ผกก.ป.
พ.ต.ท.ปรมะ       ร่วมสุข
รอง ผกก.สส.
พ.ต.ต.อุบล       คงวงศ์      
สวป.
พ.ต.ท.ธนสิทธิ์  ศรีอรุณ
เลขา กต.ตร.
นาย อานนท์    สุขสัตยานนท์
ประธาน กต.ตร.
นาย ประโยชน์   ชัยวิริยานนท์
คณะ กต.ตร.
นาย ชัยวัฒน์    เหล่าวิเศษศรี
คณะ กต.ตร.
นาย ธีรศักดิ์     ทัศนานุกุลกิจ
คณะ กต.ตร.
นาย เปี่ยมเดช  ปินโฑละ
คณะ กต.ตร.
นาง ดุจษะนันทน์  จักเดชไชย
คณะ กต.ตร.
นาย วิโรจ      วงศ์ปัญญาชน
คณะ กต.ตร.
นาย เรืองกิจ   จึงทวีศิลป์
คณะ กต.ตร.
นาย อัษฎายุทธ คุณวิเศษพงษ์
คณะ กต.ตร.
นางสุภาณี  ธรรมาธิคม
คณะ กต.ตร.
นายอนันต์ ทรัพย์วารี
คณะ กต.ตร.
นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการนายเด่นดวง   ไทยวัฒนา
คณะ กต.ตร.คณะ กต.ตร.


นาย กิตติพงษ์   เตรัตนชัย
ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.
นาย สุชาติ     จึงทวีศิลป์
ที่ปรึกษา กต.ตร.
นาย ชูศักดิ์   ภาณุรัฐานพาณิชย์
ที่ปรึกษา กต.ตร.
นาง อโนมา    ภาณุวงศ์เมธี
ที่ปรึกษา กต.ตร.
นาย นภดล    นพเกล้าเกศกุล
ที่ปรึกษา กต.ตร.
นายโซนุ      ดารุก้า
ที่ปรึกษา กต.ตร.
นายวันชิด    ศิรสีห์ 
ที่ปรึกษา กต.ตร.
นาย สุรเดช    กรกิตติชัย
ที่ปรึกษา กต.ตร.
ด.ต.(ญ.) ประภารักษ์  เพ็ญสว่าง
   กต.ตร.(ตัวแทน ตร.ชั้นประทวน)